Dlho očakávané harmonizované vydanie AIAG & VDA FMEA je tu!

AIAG (The Automotive Industry Action Gorup) v spolupráci s nemeckou asociáciou automobilového priemyslu VDA (Verband der Automobilindustrie) pracovali na vytvorení prvého spoločného manuálu FMEA.

AIAG a VDA harmonizovali predchádzajúce vydania FMEA do jedného dokumentu. 3. júna 2019 bola oficiálne publikovaná prvá edícia AIAG & VDA FMEA Handbook.

FMEA je najrozšírenejšou metódou analýzy rizík v automobilovom priemysle. Pomáha dodávateľom predvídať a predchádzať rizikám pri vývoji produktu ako aj pri príprave výrobných procesov. Nový AIAG a VDA FMEA manuál poskytuje ucelený návod pre všetkých automobilových dodávateľov, vrátane príkladov a tipov z predchádzajúcich AIAG aj VDA vydaní, ako aj praktických aplikácií.

Najvýznamnejšou zmenou v AIAG a VDA FMEA manuáli je nový 7-krokový prístup k tvorbe FMEA, poskytujúci rámec pre dokumentovanie technických rizík veľmi podrobným, precíznym spôsobom.

7-krokový prístup k tvorbe FMEA:

  1. Plánovanie a príprava
  2. Analýza štruktúry
  3. Analýza funkcií
  4. Analýza chýb
  5. Analýza rizík
  6. Optimalizácia
  7. Dokumentácia výsledkov

Ďalšou významnou zmenou je nahradenie číselného hodnotenia RPN novým hodnotením AP (Action Priority) – Priorita pre Akciu. Úrovne priority pre akciu sú tri: Vysoká, Stredná, Nízka. Sú určené na základe kombinácie známych hodnotení Význam, Výskyt a Detekcia. Pre jednotlivé hodnotenia sú v novom vydaní revidované hodnotiace tabuľky.

Nový proces vedie používateľa k zladeniu informácií medzi jednotlivými krokmi pre zabezpečenie presnosti a úplnosti FMEA. Pomáha pri identifikácii a pridelení priorít akciám určeným na zamedzenie rizika. Zohľadňuje význam, výskyt a detekciu jednotlivo ale aj v kombinácii s faktormi znižujúcimi riziko. Metodika zintenzívňuje spoluprácu medzi FMEA tímom, manažmentom, zákazníkmi, dodávateľmi a môže byť realizovaná buď na FMEA formulároch, alebo pomocou FMEA software.

Všetky zmeny vyplývajúce z nového manuálu, podrobné vysvetlenie metodiky, ako aj návod na prechod z aktuálnych FMEA verzií na novú, vám radi predstavíme na pripravovaných otvorených školeniach FMEA. V prípade Vášho záujmu aj na inhouse školeniach vo vašej spoločnosti. Výhodu inhouse školení sú príklady a cvičenia vybrané z produktov a procesov vám blízkych.

Školenie FMEA-AIAG je navrhnuté v rozsahu 2 dni, kde počas školenia reálne FMEA tvoríte so školiteľom a potom aj sami v tíme.