Procesná FMEA, AIAG & VDA edition

Charakteristika:

Procesná FMEA (Process Failure Mode and Effect Analysis) je systematická metóda na identifikáciu možných chýb budúceho, či zmeneného výrobného procesu … efektivita nástroja je v identifikácii príčin potenciálnych chýb, ich eliminácii, prípadne nastavenie kontrolných mechanizmov (kontrolné plány pre prototyp, predsériovú a sériovú výrobu). Následne v stanovení možných zlepšení vo forme odporučených nápravných / preventívnych opatrení (robustný dizajn výrobných nástrojov a zariadení, POKA-YOKE, štandardizácia, automatická detekcia odchýlok vo výrobnom procese,….)

AIAG (The Automotive Industry Action Gorup) v spolupráci s nemeckou asociáciou automobilového priemyslu VDA (Verband der Automobilindustrie) vypracovali spoločný manuál FMEA.

AIAG a VDA FMEA manuál poskytuje ucelený návod pre všetkých automobilových dodávateľov, vrátane príkladov a tipov z predchádzajúcich AIAG aj VDA vydaní, ako aj praktických aplikácií.

Ciele:

 • identifikácia potrieb FMEA a jej úlohy v projekte
 • štruktúra a metodika Procesnej FMEA, 7-krokový prístup tvorby FMEA:
 1. Plánovanie a príprava, 2. Analýza štruktúry, 3. Analýza funkcií,   4. Analýza chýb,
 2. Analýza rizík, 6. Optimalizácia, 7. Dokumentácia výsledkov
 • predstavenie kritérií hodnotenia, vrátane AP (Action Priority) ktoré nahrádza RPN.
 • podrobný výklad formulára Procesnej FMEA a analytických postupov pri jej tvorbe
 • príklady analýzy výrobných, montážnych a kontrolných operácií v navrhovanom sériovom výrobnom procese
 • objasniť väzby na iné dokumenty / nástroje: FlowChart, Control Plan, 8D,…
 • rozdiely medzi aktuálnym a predchádzajúcimi vydaniami FMEA
 • návod, ako vytvoriť a udržovať zodpovedajúcu dokumentáciu: aktualizácie a revízie P-FMEA

Cieľová skupina:

 • multidisciplinárny tím so zameraním na všetkých zamestnancov pracujúcich v oblasti návrhu a vývoja procesu a pripravujúci výrobnú linku a nástroje

Typ osvedčenia: po absolvovaní školenia a napísaní testu – certifikát

Rozsah školenia: 2 dni (školenie a workshop)

Odborný garant: Mgr. Roman Brziak