Základy povrchovej úpravy kovov

Charakteristika:
Súčasný rozvoj oblasti povrchových úprav súvisí s dynamikou rozvoja vedy a výskumu i transformáciou nových poznatkov a objavov do praxe. Základným predpokladom úspešného napredovania je dobre technicky a odborne pripravený riešiteľský kolektív s hlbokou znalosťou uvedenej problematiky, schopný nielen absorbovať nové poznatky, ale ich aj úspešne rozvíjať a cieľavedome aplikovať vo výrobnej a technickej sfére. K splneniu tohto cieľa je potrebné vytvárať pre technické kolektívy optimálne podmienky po všetkých stránkach a jednou z nich je i získavanie širokého spektra poznatkov z oblasti technologických procesov a výrob.

Ciele:

 • základné princípy povrchových úprav
 • predúprava povrchov – tryskanie, odmasťovanie, morenie
 • fosfátovanie kovov ako ochrana pred koróziou
 • technológie nanášania náterových hmôt
 • princípy adhézie kov-farba
 • kontrola kvality v oblasti povrchových ochrán

Pracovné metódy:

 • výklad podporený príkladmi z praxe
 • individuálna práca v praktických cvičeniach
 • účastníci školenia obdržia príručku s prehľadom povrchových úprav kovov

Cieľová skupina:

  • dvojdňové školenie je určené predovšetkým pracovníkom prevádzok zaoberajúcimi sa povrchovými úpravami kovov – technológovia, inžinieri kvality, kontrolóri kvalitári, teamleadri (majstri), ale aj konštruktéri navrhujúci povrchové ochrany

Typ osvedčenia: po absolvovaní školenia a napísaní testu – certifikát

Rozsah školenia: 2 dni školenie

Odborný garant: doc. Ing. Milan Olšovský, PhD.

Pozn.: 

 • k dispozícii PC so spätným projektorom, príp. aj pripojením na internet
 • detailné zameranie jednotlivých tém je možné prispôsobiť požiadavkám zákazníkov