Samohodnotenie: Formel Q audit, D/TLD audit

Charakteristika:
Pre dodávateľov koncernu Volkswagen je dôležité porozumenie a implementácia požiadaviek zákazníka definovaných v aktualizovanom vydaní Formel Q ako záväznej príručky pre hodnotenie kvalitatívnej spôsobilosti dodávateľov koncernu Volkswagen.
Požiadavky sa týkajú vykonávania samohodnotenia / auditu podľa Formel Q (otázky, hodnotenie, produktový audit).
D/TLD audit je špecifický audit pre bezpečnostné diely vytvorený koncernom Volkswagen a požadovaný Formel Q. V prípade, že spoločnosť produkuje diely definované ako D/TLD diely, je povinná spravovať dokumentáciu k týmto dielom (označovať, archivovať) a vykonávať pravidelný audit D/TLD.

Ciele:

  • úvod do problematiky, definovanie pojmov
  • samohodnotenie/audit podľa Formel Q (hodnotenie jednotlivých otázok/výsledky auditu, správa z auditu/zlepšovací program)
  • D/TLD audit (stanovenie výrobkových skupín/výber dielov, hodnotenie jednotlivých otázok/výsledky auditu, správa z auditu/zlepšovací program, značenie technických dokumentov, značenie D/TLD, katalóg otázok D/TLD, formulár D/TLD auditu)
  • príklady z praxe samohodnotenia/auditu podľa Formel Q, D/TLD auditu

Cieľová skupina:

  • Kurz je určený pre PSB splnomocnencov za bezpečnosť produktu, audítorov D/TLD dokumentácie, procesných audítorov a všetkých zamestnancov v dodávateľských spoločnostiach uznávajúcich VDA štandardy (VW Group, Porsche atd.) a vyrábajúcich diely s bezpečnostnými znakmi.

Typ osvedčenia:

  • osvedčenie vo forme certifikátu

Rozsah školenia: 1 deň

Odborný garant: Ing. Michal Jančok