Reverse FMEA

Charakteristika:

Reverse FMEA, alebo Reverse Process FMEA, je metodika pre proaktívne znižovanie rizika vo výrobných procesoch. Je to revízia všetkých chybových stavov zahrnutých v Process FMEA, priamo vo výrobnom procese. Reverse FMEA je vykonávaná medzi útvarovými tímami, s cieľom preveriť, či všetky chybové stavy sú primerané riadené (Preventívne / Detekčné) opatrenia, a že tieto opatrenia fungujú tak ako boli zamýšľané.

Reverse FMEA má byť nástroj pomáhajúci pri revíziách Process FMEA a pri aktivitách na redukciu RPN, založených na skutočných údajoch z auditov všetkých chybových stavov na výrobných staniciach a operáciách. Takéto revízie môžu aj odhaliť nové chybové stavy, nezvažované v Process FMEA počas jej vytvárania.

Ciele:

  • informácie o zvláštnych požiadavkách zákazníkov na Reverse FMEA
  • Reverse FMEA ako proaktívny, preventívny prístup k aktualizácii a revíziám Process FMEA
  • osvojiť si metodiku Reverse FMEA
  • plánovanie, realizácia, hodnotenie a následné opatrenia pri Reverse FMEA
  • predstavenie hodnotiacich formátov pri Reverse FMEA

 Cieľová skupina:

  • multidisciplinárny tím so zameraním na zamestnancov pracujúcich v oblasti vývoja procesu, výroby, kvality, údržby

Typ osvedčenia: po absolvovaní školenia a napísaní testu – certifikát

Rozsah školenia: 1 deň

Odborný garant: Mgr. Roman Brziak

 

Poznámka: Podmienkou pre absolvovanie školenia Reverse FMEA je znalosť metodiky Process FMEA.