Quality Wall

Charakteristika:

Termínom Quality Wall sa označuje dodatočná kontrolná operácia nad rámec štandardných kontrol, zväčša po konečnej kontrole. Účelom QW je zabrániť dodaniu nezhodných produktov zákazníkovi. Zavádza sa buď ako preventívne opatrenie (na začiatku projektu, pri významných zmenách produktu/procesu a podobne), alebo ako (dočasné) nápravné opatrenie pri problémoch s kvalitou.

 Ciele školenia:

  • pochopiť ciele dodatočnej 100% kontroly a analýzy problémov
  • ukázať prehľad požiadaviek výrobcov áut a ich dodávateľov na dodatočnú kontrolu (eskalačné procesy VW, Daimler, GP12, CS-1, CS-2, …)
  • vysvetliť zavádzanie, realizáciu, vyhodnocovanie a kritériá pre odstránenie dodatočnej kontroly kvality
  • praktické cvičenia na zavedenie QW a jeho riadenie

 Cieľová skupina:

  • zamestnanci zodpovedajúci za komunikáciu so zákazníkmi a dodávateľmi v predsériovej etape a aj v sériovej výrobe, napr. starostlivosť o dodávateľov, výrobná kvalita, zákaznícky servis a reklamácie

Typ osvedčenia: po absolvovaní školenia a napísaní testu – certifikát

Rozsah školenia: 1 deň

Odborný garant: Mgr. Roman Brziak