Povrchové úpravy kovových materiálov

Charakteristika:
Vzdelávací program je akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu podľa Zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní. Absolvovaním programu bude mať frekventant prehľad o typoch povrchových úpravách kovových materiálov, druhoch náterových systémov a technológiách aplikácie. Oboznámi sa tiež s hodnotením kvality povrchových ochrán a metódami skúšobníctva náterových hmôt.

Ciele:

Učebný plán je zostavený tak, aby v rámci 6 tém v celkovom rozsahu 48 hodín pokryl všetky oblasti povrchových ochrán – od predúpravy, aplikácie, voľby vhodnej ochrany až po zhodnotenie kvality:

 • degradácia kovových materiálov
 • spôsoby predúpravy povrchov
 • náterové hmoty – typy, vlastnosti a použitie
 • technológie povrchových úprav
 • hodnotenie a analýza povrchových úprav
 • technická normalizácia v oblasti povrchových ochrán

Pracovné metódy:

 • výklad podporený príkladmi z praxe
 • individuálna práca v praktických cvičeniach
 • účastníci školenia obdržia študijné materiály

Cieľová skupina:

 • predovšetkým technológovia, konštruktéri, zmenoví majstri a inžinieri kvality vo firmách zaoberajúcimi sa povrchovými úpravami kovov, ale aj vedecko-výskumní pracovníci v oblasti materiálov

Typ osvedčenia:

 • podmienkou úspešného ukončenia je aktívna účasť a písomný test (požadovaná úspešnosť min. 60 %). Absolvent získa „Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania“ podľa Zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní.

Rozsah školenia: 48 hodín

Odborný garant: doc. Ing. Milan Olšovský, PhD.

Pozn.: 

 • kurz možno absolvovať len v školiacom stredisku ZVS holding, a. s. Dubnica nad Váhom
 • detailné zameranie jednotlivých tém možno prispôsobiť požiadavkám zákazníkov