ISO/IEC 27001:2013

Charakteristika :

ISO 27001 je hlavnou normou celej rodiny ISO 27000 a poskytuje komplexný prístup k informačnej bezpečnosti v organizácii. Zahŕňa všetky aktíva od dát, cez papierové dokumenty, informačné a komunikačné technológie, až po vedomosti. Zahŕňa tiež rozvoj kvalifikácie zamestnancov a technickú ochranu proti počítačovým podvodom.

Ciele školenia:

Cieľom školenia je uviesť poslucháčov do problematiky systému riadenia informačnej bezpečnosti a poskytnúť im nielen výklad prvkov ISMS, ale i metodiku na jeho zvládnutie v rozsahu :

 • Čo je informačná bezpečnosť? – základné pojmy, význam a prínos z implementácie a certifikácie ISMS
 • Prehľad série noriem ISMS
 • Požiadavky na dodržiavanie právnych predpisov, štruktúra a hierarchia právnych predpisov v oblasti informačnej bezpečnosti v SR
 • Systém manažérstva informačnej bezpečnosti v ISMS
 • Ciele riadenia a opatrenia týkajúce sa prehlásenia o aplikovateľnosti
 • Interpretácia a štruktúra požiadaviek normy
 • Zodpovednosť manažmentu v oblasti ISMS
 • Požiadavky na dokumentáciu
 • Preskúmanie rizík v oblasti ISMS (analýza rizík, hodnotenie rizík, plán ošetrenia rizík)
 • Požiadavky na plánovanie a výkon interných auditov informačnej bezpečnosti
 • Obsah a štruktúra preskúmania manažmentom v oblasti ISMS
 • Postup a pravidlá certifikačného procesu ISMS
 • Špecifické požiadavky zákazníkov (VDA ISA, TISAX) – základná informácia
 • Legislatívne požiadavky na informačnú bezpečnosť
 • Test a ukončenie tréningu

Cieľová skupina :

 • Manažment a zamestnanci spoločnosti

Typ osvedčenia: po absolvovaní školenia a napísaní testu – certifikát

Rozsah školenia: 2 dni

Odborný garant: Milan Mračko