ISO 19011:2018 návod na auditovanie systémov riadenia – nové vydanie

Charakteristika:
Interný audítor má za cieľ poskytnúť nezávislé a objektívne posúdenie auditovanej oblasti v rámci organitácie, úroveň plnenia požiadaviek príslušného štandardu (napr. ISO 9001, IATF 16949, VDA 6.3, ISO 14001, ISO 45001…) a efektivitu realizovaných činností. Napomáha tak dosiahnuť ciele organizácie, a to systematickým prístupom k hodnoteniu a odhaľovaniu slabých miest, nedostatkov a možností zlepšenia v auditovanej oblasti.

Ciele:

  • vysvetlenie princípov auditovania podľa normy ISO 19011:2018.
  • praktické cvičenia – analýza auditovaného procesu, vytvorenie plánu auditu, správy z auditu, audit z pozície audítora aj auditovanéh.

Obsah školenia:
Teoretická časť:
•definície auditu podľa IATF 16949 (ISO 9001)
•základné princípy auditovania podľa ISO 19011:2018 (predstavenie zmien v novom vydaní)
•dokumentácia auditu

Praktická časť:
•plánovanie auditov – program auditov
•určenie kritérií auditu, spracovanie plánu auditu
•analýza procesov formou „diagramov korytnačka – turtle charts“
•spracovanie plánu auditu
•vyskúšanie si rolí auditovaný / audítor
•formulácie zistení z auditu, dôkazy auditu, spracovanie správy z auditu a prezentovanie záverov z auditu
•zhrnutie školenia, záverečný test, diskusia

Typ osvedčenia:  osvedčenie vo forme certifikátu

Rozsah školenia: 1 deň

Odborný garant: Ing. Michal Jančok

poznámka:
Školenie je zamerané na auditovanie v automobilovom priemysle, ale zúčastniť sa ho môžu aj účastníci, ktorí dodávajú do neautomobilového segmentu.