Interný Audítor QMS podľa IATF 16949 alebo ISO 9001:2015

Charakteristika:
Úlohou audítora QMS je poskytnúť nezávislé a objektívne posúdenie procesov QMS v rámci organizácie a zhodnotiť, úroveň plnenia požiadaviek aktuálnej normy IATF 16949 alebo ISO 9001 a efektivitu realizovaných činností.

Ciele:

  • pochopiť požiadavky aktuálneho vydania normy IATF 16949 / ISO 9001, detailný výklad normy
  • ukázať aplikáciu QMS v praxi na príkladoch a cvičeniach
  • vysvetliť princípy auditovania podľa normy ISO 19011
  • praktické cvičenia – program auditu, plán auditu, správa z auditu – formulácia zistení

Cieľová skupina:

  • pracovníci z rôznych oddelení organizácie so znalosťou procesov organizácie, výrobných procesov a produktov. Školenie je súčasťou kvalifikácie audítora QMS.

Typ osvedčenia: po absolvovaní školenia a napísaní testu – certifikát

Rozsah školenia: 2 dni IATF 16949 alebo ISO 9001 + 1 deň ISO 19011

Odborný garant: Ing. Michal Jančok (IATF audítor číslo certifikátu 5-ADP-12-04-1651)

Poznámka: Pre podrobnejšie informácie si môžete pozrieť popis pri IATF 16949 alebo ISO 9001 a ISO 19011 samostatne.