Interný audítor OHSMS podľa ISO 45001 (zahŕňa ISO 19011)

Charakteristika:

Úlohou audítora OHSMS je poskytnúť nezávislé a objektívne posúdenie procesov OHSMS v rámci organizácie a zhodnotiť úroveň plnenia požiadaviek aktuálnej normy ISO 45001 a efektivitu realizovaných činností.

 Ciele školenia:

  • pochopiť požiadavky aktuálneho vydania normy ISO 45001, detailný výklad normy
  • ukázať aplikáciu OHSMS v praxi na príkladoch a cvičeniach
  • vysvetliť princípy auditovania podľa normy ISO 19011
  • praktické cvičenia – program auditu, plán auditu, správa z auditu – formulácia zistení

Cieľová skupina:

  • pracovníci z rôznych oddelení organizácie so znalosťou procesov organizácie, výrobných procesov a produktov. Školenie je súčasťou kvalifikácie audítora OHSMS.

Typ osvedčenia: po absolvovaní školenia a napísaní testu – certifikát

Rozsah školenia: 2 dni ISO 45001 + 1 deň ISO 19011

Odborný garant: Mgr. Eva Zaťková

Poznámka:  pre podrobnejšie informácie si môžete pozrieť popis pri ISO 45001 a ISO 19011 samostatne