Interný Audítor IMS podľa ISO 14001:2015 + ISO 45001:2018

Charakteristika:

Ponúkame školenie Interný audítor IMS v rôznych kombináciách QMS + EMS, QMS + OHSMS, EMS + OHSMS a QMS + EMS + OHSMS.
Interný audítor IMS má za cieľ poskytnúť nezávislé a objektívne posúdenie IMS v rámci organizácie, úroveň plnenia požiadaviek aktuálnych noriem tvoriace IMS a efektivitu realizovaných činností.

Ciele:

  • vysvetliť spoločné systémové požiadavky pre všetky normy IMS
  • pochopiť požiadavky aktuálnych vydaní noriem IMS, detailný výklad noriem
  • ukázať aplikáciu IMS v praxi na príkladoch a cvičeniach
  • vysvetliť princípy auditovania podľa normy ISO 19011
  • praktické cvičenia – program auditu, plán auditu, správa z auditu – formulácia zistení

Cieľová skupina:

  • Pracovníci z rôznych oddelení organizácie so znalosťou procesov organizácie, výrobných procesov a produktov. Školenie je súčasťou kvalifikácie audítora IMS.

Typ osvedčenia: po absolvovaní školenia a napísaní testu – certifikát

Rozsah školenia: 2 dni + 1 deň ISO 19011

Odborný garant: Mgr. Eva Zaťková

Poznámka: Pre podrobnejšie informácie si môžete pozrieť popis pri jednotlivých systémoch QMS, EMS, OHSMS a ISO 19011 samostatne.