DoE (Design of Experiment)

Charakteristika:
Navrhovanie experimentov patrí medzi tzv. „offline“ nástroje zlepšovania kvality. Základným princípom je realizácia série experimentov pri rôznych, dopredu stanovených podmienkach s cieľom určiť významné parametre procesu/výrobku z hľadiska kvality jeho výstupu. Do úvahy sa berú všetky aspekty procesu / produktu, významnou je i otázka pomeru nákladov a efektu prípadného zásahu, teda hľadisko ekonomické.

Ciele:

  • vysvetliť štatistické princípy, termíny
  • pochopiť význam a použitie DoE, princípy a možnosti DoE pri optimalizácii dizajnu/procesu
  • získať prehľad rôznych metód DoE (klasické, Taguchi, Shainin) a rôznych prístupov
  • podrobný návod na prípravu, realizáciu, vyhodnotenie a aplikáciu záverov experimentu

Cieľová skupina:

  • zamestnanci zodpovední za návrh a vývoj produktu/výrobného procesu, neustále zlepšovanie, optimalizácie… (výroba, kvalita, technológia, …)

Typ osvedčenia: po absolvovaní školenia a napísaní testu – certifikát

Rozsah školenia: 2 dni

Odborný garant: Mgr. Roman Brziak