Capability studies – Hodnotenie spôsobilosti

Charakteristika:
Štúdie spôsobilosti sú významným nástrojom analýzy a posúdenia schopností výrobného zariadenia/procesov plniť požiadavky na ne kladené. Spôsobilosť sa vyjadruje na základe výberových meraní a ich zhodnotenia z hľadiska štatistickej stability a následne porovnania vzhľadom k požadovaným špecifikáciám pomocou indexov spôsobilosti. Štúdie sú povinnou súčasťou procesu uvoľnovania produktu do sériovej výroby (PPAP).

Ciele:

  • vysvetliť štatistické princípy, termíny
  • prehľad indexov spôsobilosti (Cp, Cpk, Pp, Ppk, Cm, Cmk, Cpm, CR, TR, LR,…)
  • návod na vykonávanie štúdií spôsobilosti: Krátkodobá štúdia spôsobilosti / Štúdia spôsobilosti stroja/ Predbežná štúdia spôsobilosti, Priebežné vyhodnocovanie spôsobilosti
  • vyhodnocovať spôsobilosť– rôzne metódy výpočtu indexov
  • po absolvovaní školenia by mali byť účastníci schopní samostatne vykonávať štúdie spôsobilosti

Cieľová skupina:

  • všetci zamestnanci zodpovední za overovanie výrobného procesu, testovanie, tvorbu a udržiavanie kontrolných plánov, vyhodnocujúci štatistické dáta…
  • školenie nadväzuje na školenie SPC

Typ osvedčenia: po absolvovaní školenia a napísaní testu – certifikát

Rozsah školenia: 1 deň

Odborný garant: Mgr. Roman Brziak

Pozn.: Podľa možnosti  by mali byť k dispozícii účastníkom školenia PC (školiaca miestnosť vybavená PC) – nie je nutné.