Aktuálne – školíme aj Reverse FMEA

Naša spoločnosť rozširuje svoje portfólio o ďalšie školenie – Reverse FMEA.

Charakteristika:
Reverse FMEA, alebo Reverse Process FMEA, je metodika pre proaktívne znižovanie rizika vo výrobných procesoch.
Je to revízia všetkých chybových stavov zahrnutých v Process FMEA priamo vo výrobnom procese. Reverse FMEA je vykonávaná medziútvarovými tímami, s cieľom preveriť, či všetky chybové stavy sú primerané riadené (Preventívne / Detekčné) opatrenia, a že tieto opatrenia fungujú tak ako boli zamýšľané.
Reverse FMEA má byť nástroj pomáhajúci pri revíziách Process FMEA a pri aktivitách na redukciu RPN, založených na skutočných údajoch z auditov všetkých chybových stavov na výrobných staniciach a operáciách. Takéto revízie môžu aj odhaliť nové chybové stavy, nezvažované v Process FMEA počas jej vytvárania.

 

Ciele školenia:

  • Informácie o zvláštnych požiadavkách zákazníkov na Reverse FMEA.
  • Reverse FMEA ako proaktívny, preventívny prístup k aktualizácii a revíziám Process FMEA
  • Osvojenie metodiky Reverse FMEA.
  • Plánovanie, realizácia, hodnotenie a následné opatrenia pri Reverse FMEA.
  • Predstavenie hodnotiacich formátov pri Reverse FMEA.